Informatie

Organisatie van de schooluren

De lessen beginnen 's morgens om 8.30 uur en eindigen 's middags om 12.05 uur. In de namiddag beginnen de lessen om 13.05 uur en eindigen ze (ten laatste) om 16.40 uur.

Op woensdagnamiddag zijn er geen lessen.

Verloop van een schooldag

Voormiddag

         8.10-  8.30  uur    ochtendspeeltijd

1ste lesuur  8.30-  9.20  uur   

2de lesuur   9.20-10.10  uur   

         10.10-10.25         uur    voormiddagspeeltijd

3de lesuur   10.25-11.15         uur

4de lesuur   11.15-12.05         uur   

         12.05-13.05         uur    middagpauze

Verloop van een schooldag

Namiddag

5de lesuur   13.05-13.55         uur

6de lesuur   13.55-14.45         uur   

         14.45-15.00         uur    namiddagpauze

7de lesuur   15.00-15.50         uur   

8ste lesuur  15.50-16.40         uur    

Maaltijden

Onze maaltijden worden bereid door Hanssens Catering.

Net als elk goed menu is ook Hanssens Catering samengesteld uit enkele typerende ingrediënten.  

Zo zijn dagverse en  gezonde voeding, duurzaamheid, traditie en innovatie de kernwaarden binnen hun bedrijf.

Kwaliteit en voedselveiligheid staan eveneens centraal in alles wat zij ondernemen.

Er is een mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen op school tegen € 4,50.

Ook soep wordt aangeboden voor € 0,80.

Hieronder vind je de menu's:

Aanvraagformulier

Wie vorig schooljaar al een studiebeurs ontving, krijgt automatisch een nieuw aanvraagformulier thuisbezorgd door de Dienst voor Studietoelagen. Je kan dit document op het onthaal van de school afgeven, zodat het ingevuld kan worden. Wie voor het eerst een studiebeurs wenst aan te vragen, kan vanaf 1 september een blanco aanvraagformulier krijgen op het onthaal van de school. In de loop van september krijgt iedere eerstejaarsleerling hiertoe een herinneringsbrief.

Elk gezin heeft er recht op

Op de postzegel na is de aanvraag voor een studiebeurs volledig gratis. Elk gezin heeft er recht op. Denk niet te vlug dat je er geen aanspraak kan op maken. Dien de aanvraag hoe dan ook in. Voor meer informatie kan je terecht op www.studietoelagen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Onderwijscheques

Ook voor dit schooljaar reikt het stadsbestuur van Blankenberge in overleg met onze school onderwijscheques uit. Dit is een betaalsysteem waarop gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen. De cheques kunnen gebruikt worden om allerlei onderwijskosten aan de school te betalen. De cheques zijn op naam en gedurende het hele schooljaar geldig.

Wie maakt aanspraak op onderwijscheques?

De aanvrager (ouder of de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind en hiervoor een Groeipakket ontvangt) moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De onderwijscheques worden toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Procedure

De onderwijscheques kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgende jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

De onderwijscheques gelden voor de periode van 1 juli van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kunnen maar eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.

Bedrag - aantal cheques

  • De cheques worden aan de begunstigde bezorgd tegen een contante betaling van € 2 per cheque.
  • De waarde van elke cheque bedraagt € 10.
  • Op iedere onderwijscheque staat de naam van de leerling.
  • Het gebruik van deze cheques is strikt persoonsgebonden.
  • De onderwijscheques gelden voor het ganse schooljaar (tot 30 juni).
  • eerste graad secundair onderwijs: 12 cheques aan € 10 per cheque.

Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.

Aanvragen en contactgegevens

Sociaal Huis - Dienst Sociale Premies

Kerkstraat 155 te Blankenberge - 050/43 21 43 - info@sociaalhuisblankenberge.be - www.sociaalhuisblankenberge.be

Wat meebrengen?

Een inschrijvingsbewijs van de school alsook een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het Groeipakket, waarop vermeld staat wie instaat voor de opvoeding van het schoolgaande kind, bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

Ook volgende documenten dienen voorgelegd te worden:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Het bewijs van inschrijving aan onze school kan op eenvoudige aanvraag op het onthaal van de school verkregen worden (via telefoon of e-mail).

Schoolreglement

Schoolreglement

Partners

Scholengroep 25

Go onderwijs

Leeromgeving

Smartschool

Volg ons